Về sản phẩm

Hệ thống được phát triển theo yêu cầu của Hải Phát Land. Ứng dụng bao gồm:

  • Quản lý dữ liệu khách hàng của công ty tập trung
  • Phân chia data theo kịch bản: Tới phòng ban kinh doanh, hoặc tới trực tiếp NVKD
  • Quản lý việc chia data tự động
  • Kênh phản hồi của NVKD về chất lượng data được phân chia
  • Theo dõi chăm sóc khách hàng theo hệ thống
  • Ghi nhận lịch sử chăm sóc khách hàng
  • Báo cáo hiệu quả sử dụng data khách hàng

Ứng dụng vận hành như một giải pháp nội bộ dành cho việc theo dõi và báo cáo việc khai thác nguồn data khách hàng của công ty

Chi tiết

Đơn vị phát triển. V-Techhomes

Ứng dụng. HẢI PHÁT LAND

Ngày bắt đầu. 01/01/2019

Ngày hoàn thành. 28/02/2019

Nền tảng. Phần mềm hỗ trợ công việc đội nhóm, Phần mềm hỗ trợ sàn,

Hình ảnh sản phẩm